وبلاگ آلاچیق http://alachigh90.mihanblog.com 2020-02-21T19:36:08+01:00 text/html 2018-03-17T21:45:41+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://alachigh90.mihanblog.com/post/51 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-18T09:29:58+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال http://alachigh90.mihanblog.com/post/44 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iuFYVWw15X4A-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iuFYVWw15X4A-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://texpic.ir/wp-content/uploads/2015/02/faranse-tanz-Texpicir.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای جوک و طنز باحال" width="572" height="575"></span></div><div align="center"><br>عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال عکس نوشته طنزجوک های تصویری خنده دارباحال <br></div> text/html 2018-01-18T09:29:29+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . عکس طنز, جک, عکس باحال ... http://alachigh90.mihanblog.com/post/43 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic ict2_xZpKsew-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ict2_xZpKsew-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.smile75.loxblog.com/upload/s/smile75/image/postsimage/smile75-531.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای جوک و طنز باحال" width="581" height="575"></span></div><div align="center"><br>عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... عکس طنز, جک, عکس باحال ... <br></div> text/html 2018-01-18T09:28:50+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک http://alachigh90.mihanblog.com/post/42 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iyK18NnG0SAg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iyK18NnG0SAg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531484770221346160.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" width="473" height="575"></span></div><div align="center"><br>جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک جوک,جک تصویری,جک نوشته,جوک گرافی,عکس جوک,اس ام اس خنده دار,عکس نوشته جوک <br></div> text/html 2018-01-18T09:28:18+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 http://alachigh90.mihanblog.com/post/41 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iuFYVWw15X4A-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iuFYVWw15X4A-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://doostihaa.com/img/uploads/2015/01/Ake-Bahal.jpg" alt="نتیجه تصویری برای جوک و طنز باحال" style="margin-top: 41px;" width="472" height="494"></span></div><div align="center"><br>اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 اس ام اس جدید، جوک باحال، پیامک خنده دار، شعر طنز 10 بهمن 93 <br></div> text/html 2018-01-18T09:27:54+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . جوک های جدید و خنده دار http://alachigh90.mihanblog.com/post/40 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic ict2_xZpKsew-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ict2_xZpKsew-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.pcparsi.com/uploaded/14957385187029.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 9px;" width="530" height="557"></span></div><div align="center"><br>جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار جوک های جدید و خنده دار <br></div> text/html 2018-01-18T09:27:18+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه http://alachigh90.mihanblog.com/post/39 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic ict2_xZpKsew-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ict2_xZpKsew-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://messagefa.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%DA%A9.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 23px;" width="517" height="530"></span></div><div align="center"><br>عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه عکس نوشته جک - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه <br></div> text/html 2018-01-18T09:27:06+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد http://alachigh90.mihanblog.com/post/38 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic ict2_xZpKsew-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ict2_xZpKsew-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.pcparsi.com/uploaded/14959576741799.jpg" alt="نتیجه تصویری برای جوک و طنز باحال" style="margin-top: 91px;" width="530" height="394"></span></div><div align="center"><br>جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد جوک های باحال خنده دار و طنز 7 خرداد <br></div> text/html 2018-01-18T09:25:40+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند http://alachigh90.mihanblog.com/post/37 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic im8BYMrIY__g-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 im8BYMrIY__g-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://s5.picofile.com/file/8157585668/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86.jpg" style="margin-top: 94px;" alt="نتیجه تصویری برای دعا برای ازدواج" width="730" height="387"></span></div><div align="center"><br>دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند دعا مخصوص آقا پسرای گل که قصد خواستگاری و ازدواج دارند <br></div> text/html 2018-01-18T09:25:05+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! http://alachigh90.mihanblog.com/post/36 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYCtxlvNseEg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYCtxlvNseEg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://balasari.com/wp-content/uploads/2016/12/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86.png" style="margin-top: 38px;" alt="تصویر مرتبط" width="500" height="500"></span></div><div align="center"><br>دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! دختران دم بخت این دعاها را زیاد بخوانید! <br></div> text/html 2018-01-18T09:24:47+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی http://alachigh90.mihanblog.com/post/35 <div class="irc_mutc iYCtxlvNseEg-s4mcypHTTek" style="" align="center"><span class="irc_mutl i3597 iYCtxlvNseEg-dTEICwVRfZc"><img class="irc_mut iYCtxlvNseEg-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 88px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIg1NCEN0iHfIIfQJrlcFETCa-NCti4sn-Tsep3SOBGSv16xNx" alt="تصویر مرتبط" width="400" height="400"></span></div><div align="center"><br>دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی دعای حضرت علی و دعا های دیگر برای حاجت روایی <br></div> text/html 2018-01-18T09:24:26+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه http://alachigh90.mihanblog.com/post/34 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYCtxlvNseEg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYCtxlvNseEg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://fanfar.ir/wp-content/uploads/2016/09/prayer-livelihood.png" style="margin-top: 88px;" alt="تصویر مرتبط" width="400" height="400"></span></div><div align="center"><br>دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه دعای رزق و روزی ، رزق و روزی فراوان ، دعای رزق مغازه <br></div> text/html 2018-01-18T09:24:13+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دعای برای فروش ملک و زمین http://alachigh90.mihanblog.com/post/33 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iYCtxlvNseEg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iYCtxlvNseEg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.khodemooni.net/wp-content/uploads/2017/11/D8AFD8B9D8A7DB8C-D981D8B1D988D8B4-D985D984DAA9-2-4.png" style="margin-top: 88px;" alt="تصویر مرتبط" width="400" height="400"></span></div><div align="center"><br>دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; دعای برای فروش ملک و زمین&nbsp; <br></div> text/html 2018-01-18T09:23:39+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دعا برای یافتن همسر و ازدواج http://alachigh90.mihanblog.com/post/32 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic im8BYMrIY__g-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 im8BYMrIY__g-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.tanzimekhanevadeh.com/picture/q828.jpg" style="margin-top: 138px;" alt="نتیجه تصویری برای دعا برای ازدواج" width="500" height="300"></span></div><div align="center"><br>دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج دعا برای یافتن همسر و ازدواج <br></div> text/html 2018-01-18T09:23:19+01:00 alachigh90.mihanblog.com . . دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج http://alachigh90.mihanblog.com/post/31 <div class="irc_mutc ivCNP7b3iQkM-s4mcypHTTek" style="" align="center"><span class="irc_mutl i3597 ivCNP7b3iQkM-dTEICwVRfZc"><img class="irc_mut ivCNP7b3iQkM-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 88px;" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOEAAADhCAMAAAAJbSJIAAAAkFBMVEUeHxnNlhLQmBLUmxEAERkcHhmwgRQWGhlZRRcaHRnOlhIZHBkRGBnWnBHSmRLLlRIACRp3WhcGFBlTQRjDjxMNFhkjIhk7MRiofBS7iRNIORhANBiedBSZcRUADRkoJBmJZhYuKRlvVBeRbBV6XBZoTxc0LRmBYRa+ixOkeRRMPBiNaRatgBRcRxcAABpjTBdxxjQVAAARfklEQVR4nO1diZaquhKFQIgxISgQFSfEARxv///fvQygqOBwerDtx153nb5KgtkkqaoUqYphNGjQoEGDBg0aNHgdMH51C74ZMEngq9vwraDz9bpLX92K7wSfWWziv7oV3wk+Y/+fDCH9M5OzmiGJ58ZfEbGVDHEauRP0R3qxkiE6uKa18N+dIsQCsGAIqS2hpx/EC8tkb06R8DgRKPpQTLy94zj7ZUzkVYw2rM1m/I0p0v7EiaJoPZ8qhjAeWEDC3SdKwmA0EBTn/NXt/GfQD8YkIWvRUQx5ZpkmsyxmunNt4JDYERSXb6cpcyubDD1Bby36sKv70I6AGa762wUL+7mWIPGeme35m1GEaV9NM75gIArS0zychiaY2wTxVYCKwihdA+BtUf3tfh9QKwzVILQdwOZTSo6yVDJsSS6oRAilIWDjt+pEurKEfDRyhocgnhLZh2DT6UQATKZIQMsZDXsuhvL0xY1+CnTFjgylXHHDEeIZa3vzdMFMK9tugyAV10mSSiTpzHxfhhYTwtRkUYKGQp4Az2ubpvjX88wlpUsvhyjxbqM0Z0iXi91uEgkFESBfSB1ToS3/YQvOd8zMwcIheXWrn4FkmCklTjnnNpazkUK0GngmOHISfdjVZM22Nx6+1/IftVwwOJkp9oJZByQt0g5JjxCihk47GlP/rXpQLopCYB4KexolIQhHmgLER7ywfV8AOmEgXCFfYTRgYEDe2LauAknkjHMWArtByEzWeiuL5RHQwAJtwJjSFaa7ey858hB4X6lCCSvMOq9uzncAGcOuRiv+gz0oAQnV+CuepgYNGjRo0KBBg3cC/nProDNAZCeHv0sREh63xmGI/6gljTkezSLAji6XvwVIbaO7t+R6ve094pHg0oP2Ni8FxeQz5gNW+HPZ/P6CFu1cgd1bUITE7x0mHjh6ck12v+E4Wcvy7hs4LzA3hnLyHemZgHmz+wz7nvkWDCGNl47JTt1nMhYtR/fH3rswxL0NK9MDVrjYdvgNSUq4AHofhnxhHdm1xejcHAi/KUbRdrbb7YRF8CYMYRKdXhSZTtZHdzbZwTiSLlJvSN6EIU7XOT8vnATw1ujUIKNQvSkL0G9giO3pPa2G+zlDEBn2Iz7PguH2NzBE8Z593JGJEDm5lmCbhzae/aY+RKOImWB1hyLaRgXFxSPbCHAaMiB05y+YhzhWJod3l2JvUVBcPmKA0e5gsxlk9PWyFM2VGgBhcKfd2C8omveehoLaWMl/gT6EPT38gLm9I24gGRc68fCEGf1yhgZJCoqjOxQxnmiKwLv3NMq1Xs7QoEOtzcH63i4PTDZ6oIKw/7D74hcwNOgo1BSj0Z12k9gBuVqMH13c/waGBt1qo5pFxnm7hS0wndol2nKLqxaoe3JniwgXVad+FUOoLn3ju2DoCyHnn7WPbz1NcX1GEfedMAyjoEwxF0xC89+2THkmqoaLCm0Bezt56fvinmA8dhxn0z/rLf7h6XY7vdL3VGkSYcWUSqI0t8HlRu1bvyKLgXaFxifqcYLw2/Yf0rmr9lqfC3y+KoyyEkU6l/0FNna5pNziqovOzr4/h2ZYabWhQO5JNL+RYVc1e3wxSLjW/ILiyQVayVDIXj2kTXdVP9AKhhWW96sYGv7S0jshN52CYjXD46xts6CW4m9kaNgZa59PsBqGohdz9bJO63TGTzNEUnzmErGWIaS54WkVYq6OoUEP+ayd1JlvPzwPUbAZDAYfmmItQ7EIzCmGqdYltQyF7FUF2+ZHzTj92T6EyVrGqrg6bKOeoYH5QFHM9/TeYGjYK9BW47RGZXw/Qyi3HOc6Of8NS78Ku8HQgJ09UDaZrnmDoTFd6odRo7ivGR43lX4NQ2issizr5gFTDzM0SKqKhiN8jyHuh0rYDG4zPM5D6/iWCgV6KnyOIfqQvjx3Rp9kaPwXaobkLkPtfQNOtV+q1IfaEcm6hVDiugGfjKk4o5H7TNz0eh5idA6/6MMzhh1O0SV83RP3GeauVhAZ+i4c68+Vz+0fGRroMBbI4/rKl2jaCspoLZXTxlynpVFqevtsFVxini8q99ULrhNDgw5yq342F/U+Mq1LreXnLO+LoYjU3s6rS+hggnOwvNna1s4ZmoCBCmiNWPN6rcwwtwfzu+TOns++Pb4x2UqX+LL0qqwElhucBcMbAMHtPhSXYc8DV/XY4pNvTD/FkA0M+CBDNqiZTaU+NOjqiiGIkk/GWHyGoRUVC6jjKK0jaDlxTUPLDA27a57/EPPu+Uu+iCFdWpeTi1nhzC5anTOMHLdqHjLL28H7lrf8xJOF5x4nM2Ob+NP7cB5jiPvSXj3DZJ7Sq/UhX0m3wDkGg8UqRrVDrTQPJQiNW9k4/43dtr7eFzM0sG9fwKelH9ejmE1s6hu9C1wUvURuEHhHiYkRL36Mf8WG/QcZ3gb0tTUidyPAS9ypy+dq8nq979ozldOoMhr9ne6Y+wz9TBvX/xCnRGKl14HzbQt51JJatm1e+20hdI4dcxPQP2hvv/N8PxBbe47ZDU/OJ4FT/QsLekER+0ttttz5bYjoSptXdeuj+qqYp9r7D6L42zb2QUM/RDBJ5ULxBCNTCqlt3tC4RFQxhmOtBoFjPNNKURXFy3XuNb5+jFDGId7fBvDIL3Vz56A3zpYnTMLc2zSut+zRSJRzWK6j3ad0M50vZ5sw33jDxtducbiaLBaLL4lknuZ+WxOwMnKjwqu3e3HistPmIJY9Ezjuj91TVRBeqxOyVc3xvkIAoaDC3s3RPi1Hr0G2p71B0pn2zBi196VNfeHwuvcLCfglL6L4vJYim93QuWR4ZAja2XPKucSQOVVvI1HwhQwN/yOsXBoAtrzVMcc+BCwKnsz3c2TIzJlRNX+/lqFBe4u2dbF4FZNgM7o5tcjQlcUsMFhNn1X1tmPJum64iKu9jCiQSXjYl/lKMY9Xk8G+jEk3uVSRlyDZeDzJDgZ9XluT7Xg83s1HiNctqoyudKjULJv/BZheJCi4aS7n4FJl/Zt1TGRVeiPeHlIZlf/FMQzPGMwNGjRo0KBBgwYNGjRo0KBBgwYNGjRo0KBBgwYN3hmE6zTQfzHfkgIaziYKFa/1/wRwf62zJFv7pzbmvA/y+BG5w+W9zgN4GG/MEJMKXL9Cf1+GPB1WILmSJm/L0M/WXgXWVyzelSFOqjfwV5wX96YMUat6Rxm4ir/A/TDPqP8PO3FfCBQ8ytBA24VCVhsz/CvxBMPCaqvbJvVL8QzD98Tj8/Cngem9fXuPgYyY2b7GRQ6NFwCn3e7oS+aDP6lSh976C3cd/mO7XPdrThqGaHgVVhoE289HbH0S/oZ92Zlm5Co0GKGXH3NE+CGK5vcW23nTPz2YYZVpLvF9jwGNgm3QCoI71lM+/PqfpAjjUQ1i+gXha7DiDrC3NrU8uLXLmox0GdP55An2MPbCakTRJtvGn7MAMDxcn3CNU09L+Jtpt8jQVYVA+MlOhLguGkJtqI9myfMH/x77DfYmrnP1jGAvchXYVR+i07jFfU+X+qyhDFFUG9Jiqtj15ZPuN8gPxWlRZOiZbHAlKyBRe76Ny93ekH6Uoj8w1qU+nU+ebm4xNGXQSfqMcoF0dYoAQRlrs8nZQJW0RMPlqdgw/3is2WVhKU2g2vGOc4Kw+HP28eohiR5TKH9dOpWyjmJ0QRGSG2KcrmQ+w0wbZZAsJMVS6BjsqRB03FNjD4q/x9vwrozCOk/2KK/LgtjoqUdj9NTjwvouBilVVyBx0BI4lIPXdRzrHYpnzwTirbxLq3KdRbUpzBw9UiGfWG2wO4oUnkVOQMQkiyKZ5gEtoqgQJCgQU1+s2Oel2UlGohyWwz2KMiQthUgenY0+hDpV2Sai6CythSjvWgKuVwprRIc7o9S8TDrBM3UXy6vIZY8TIbhkqgoAWprifxvWtnZFbI4tjJkVNcjWZY4tBPmaudv8IEkUWmHEgGntpsfniQ4ui0Rvo5bLBqJcR9xaWJx8ZimTqPh7aloxIK1S23D/Kp3GNUW37Amf6rR4lZld+IyZIHJCdoxMheoo9m4+Me0NkHGxZGgBxTACVq73aRd0e8ZIntU7JsckOS1Lhf+iwAIbYYN0TNNTDLXRxzMGzhj6kyI/bTmkluvw+1MMf7Rer0NPSNH2kSHYlMZpx82/rYiLsiMQrnpGfyIamp8bIrOomyD/xRsM9zMfQyoTG7NN4Qw8Z2gohtunGRo6AP8Uyi/PVB0Nt0un5MYqx3oeGVrXGnsasrkNISIOOP4ISUTHAH1OeZnhtMxQaC01r22ZRIY5OcUjw9apD3OGkycYapxCkuSZqoQg7reioxAqZyU+MqywSabhWs1xPmfiR/JDWmlf3udgE0z+i4CMG0Vb0XIfCt0PrG3BUFVUDE0W9ris6a8YiHoE24LKQAyj//JRKpl1sPr6cYYVoPa+oAicxxgKYaemH/2wWIvGicaHyi2QbZPRUvRm1LM76jzs6VSMyTynksHHC5tAPgxNJVLXq76oPXSAKBf3P+S3H6K8uDLmtnwM4UeaBOJ5neWXeZahMCecYqCWrMNbDNGHKXMYSiXh9EaFySuT/IM2Ex+B+B+wHm+8tlCag0UoWpovYlAAlmkcrOUjmIeilKyoLEpP3kDMGG8wUfSjiSM/e+oyOzvC/mmGxC6U5TE5yB2Ghj92Ep/zD+YFfFsUFM3KIhWeDpgTSdndZmvxl8lQ4KIp/sINI1PqmtY08I6Dx5MCD7BQiivxn7lRKZbAWpJvC7l7ZiA8yRDyZOIVbbROQfs3GUKyCxfZwI36lIzcAuHKjieW6wKni/qOy5jr9I2FZTHrFCoPxeySV2RCb5rudUVvFzjiz3rX/08Wd73VdOW5zI3i+VpdPl8XPMeQ+kvvZO4UCf7uMTSgT1bZvD8V8oN0Ckypgf1O0unYFJLpcL4S17FvrOapXWohp8GyO1RBv8TuJP1+P+5wZMv6YoHi9z66gbgR9YNuYBN1fPb0YuHzDENkz8NSPHzZrLnNUKWyqA6BLVpDcleiKHheDiJ+cjJKWQrPr9Jch9C6pcDjDAkPnHPbpmQd3WP4Y0C+f8HjUYaYjsYXL63YevWYpPlBoGC8uTCNH2MIubHzWLtEr83MLHlMH/4k5Argwnnvj4tMA/VpbyAnZQGj+IFJr5x2+xcxdC+c99NCf7NFjTcWczy/SPEAzEnKzxfpv4QhTrPZeWIlsQIrWr2vTIuK/HQeXSyegDO8eIeiU0pIfF8W5ceA+cVBSKh1bHfYv1yfC0Hd207W1uXiEIz/u5D8vDhAA0QvZngBTP9zTilNZsdc2dLrQv0pPywii130n6RiZdynp/0pxB6auRQqL68v0629ANP4IypNMDDjU/39NB4dlovIvaQn+G1U8lPmLebDeKqLd/rZ0ZArn8h3lQrv57H2zjRcG4T596HnmeySnew754PaeRp/4HnhWhUPS/5jr+SMrspn+NO4olDzdd4/XjemUC9H5QMpypeLlNPT1tzmt0Ks5Bap9I7x7Ian0Su/Zv25xn0FGFikOrHmaR/RNawznfqT7buH2iZrANF/SZGpDVKnrhOZc+Zt/vJm/juE0LjhAQbWejYqLWlQENbs5life/q/qbX/ABa2ajJvqfMSnW5ynmmPB1Wl21evMr652Q9CUDB3MeXpxi0fcwlU4i3LNffL4XX2piJPV+k+ovjiMkWY9RvgevtMrRHwdLRRThBL+sKcaLOZzOatpGNXJkrEvt/aDSLPKnwuXjRL7MuXWq1fgG2awGKNgHCqkCRJ3OsRxDm9seVBmKw4TtICSa/izXfFjo8fByl7PXJntHpN+UjeLXiqgP/qGd8NGjRo0KDBoyB5SvpX70/9NuBhfjbB4RsPfnwl9Fk/0lJf/9EgRTIsvN3e9q3iTh7GKf/0ewVHPY6G4fvj/4Eh++OSBsZ7VwUpus5fTVdN0uVOYv5eQYrPAOsDRh7Ip96gQYMGDRo0aNCgQYMGz+N/qfiNrueYB00AAAAASUVORK5CYII=" alt="نتیجه تصویری برای دعا برای ازدواج" width="400" height="400"></span></div><div align="center"><br>دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج <br></div>